Vänligen läs vår policy för behandling av personuppgifter samt cookies noggrant innan du använder easybabylife.se. 

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 

Vi är personuppgiftsansvariga 

Easybabylife.se ägs och drivs av Open Hands Media AB med organisationsnummer 556815-2176 och adress Lindhagensgatan 136, 11215 Stockholm. Företaget ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Open Hands Media AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.  

Varför behandlar vi personuppgifter om dig? 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.  

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig kan vi behöva information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress och andra kontaktuppfiter till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.  

Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.  

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt. 

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till? 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.  

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt. 

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.  

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.  

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig? 

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.  

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Dina rättigheter 

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på genom att kontakta oss via vår hemsida: https://www.easybabylife.se/kontakt/ 

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran. 

Tillgång till personuppgifter  

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.  

Rättelse och radering 

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade. 

Dataportabilitet 

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig. 

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.  

Rätt att göra invändningar  

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.  

Rätt att inge klagomål  

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

Användning av cookies och web beacons 

Vi kan använda cookies för att hjälpa dig att anpassa din onlineupplevelse. 
 
Cookies är identifierare som överförs till din dators hårddisk via din webbläsare för att våra system ska kunna känna igen din webbläsare. Syftet med en cookie är att berätta för webbservern att du har återvänt till en specifik sida. Till exempel, om du anpassar webbplatsens sidor, eller registrerar dig för någon av vår webbplatss tjänster, gör en cookie det möjligt för Easybabylife.se att komma ihåg din specifika information vid efterföljande besök. 
 
Du har möjlighet att acceptera eller avböja cookies genom att ändra din webbläsare; men om du väljer att avböja cookies kanske du inte kan uppleva webbplatsens interaktiva funktioner. 
 
En webb beacon är en transparent bildfil som används för att övervaka din resa runt en enda webbplats eller samling av webbplatser. De kallas också webbbuggar och används ofta av webbplatser som anlitar tredjepartstjänster för att övervaka trafiken. De kan användas i samband med cookies för att förstå hur besökare interagerar med sidorna och innehållet på sidorna på en webbplats. 

Vi kan komma att visa tredjepartsannonser som använder cookies och webb beacons i samband med annonser som visas på vår webbplats för att fastställa hur många gånger du har sett en annons. Ingen personligt identifierbar information som du ger oss ges till dem för användning av cookies eller webbsignaler, så de kan inte identifiera dig personligen med den informationen på vår webbplats. 

Vissa tredjepartsannonser kan tillhandahållas av Google, som använder cookies för att visa annonser på denna webbplats. Google använder DART-cookien, som gör att den kan visa annonser till våra användare baserat på deras besök på denna webbplats och andra webbplatser på webben. Du kan välja bort användningen av DART-cookien genom att besöka Googles sekretesspolicy för annonser och innehållsnätverk.
 
Vi använder tredjepartsreklamföretag för att visa annonser när du besöker vår webbplats. Dessa företag kan använda samlad information (inte inklusive ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) om dina besök på denna och andra webbplatser för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster av intresse för dig. Om du vill ha mer information om denna praxis och veta dina val om att inte låta dessa företag använda denna information, klicka här.

Webbläsare kan ställas in för att acceptera eller avvisa cookies eller meddela dig när en cookie skickas. Sekretessmjukvara kan användas för att åsidosätta webbsignaler. Att vidta någon av dessa åtgärder bör inte orsaka problem med vår webbplats, om du skulle välja det. 

Icke-personlig information

  I vissa fall kan vi samla in information om dig som inte är personligt identifierbar. 
Vi använder denna information, som inte identifierar enskilda användare, för att analysera trender, för att administrera webbplatsen, för att spåra användarnas rörelser runt webbplatsen och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. 
 
Informationen som samlas in används endast för intern granskning och delas inte med andra organisationer för kommersiella ändamål. 

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att kontakta oss via vår hemsida (https://www.easybabylife.se/kontakt/ ) om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss här på vår hemsida easybabylife.se.